nemo 11 months
11 months
15 months
17 months
18 months
18 months
 


nemo

dob. 2004-10-04 ,import holland
MH
HD/ED FreeMENTALBESKRIVNING HUND
 
1 2 3 4 5
1a.KONTAKT/hälsning   
Avvisar kontakt,
morrning o eller bitförsök 
Undviker kontakt -
skyggar o drar sig undan 
Accepterar kontakt -är helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
1b.KONTAKT/samarbete     
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot förare eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral  Följer med villigt. Engagerar sig  Fäljer med villigt. Visar intensivt intresse mot testedarenl, hoppar, gnäller
1c.KONTAKT/hantering    
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök  Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt medföraren Accepterar. Är neutral  Accepterar. Svarar med kontaktbeteende  Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a. LEK 1/leklust    
Leker ej  Leker ej, men visar intresse Leker - startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b.LEK 1/ gripande   
Griper ej  Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
2c. LEK 1/dragkamp    
Biter ej    Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot   Biter - drar emot, släpper, tar om   Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper  Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a. JAKT/förföljande 1:a ggn   

Startar ej  

 

Startar, men avbryter   

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart,
målinriktad - bromsar in vid bytet
Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända
3b. JAKT/ gripande 1:a ggn    
Nonchalerar bytet /springer ej fram
Griper ej, nosar på
föremålet
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper  Griper direkt. Behållerbytet i minst 3 sek.
3a. JAKT/förföljande 2:a ggn   

Startar ej  

 

Startar, men avbryter   

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart,
målinriktad - bromsar in vid bytet
Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända
3b. JAKT/ gripande 2:a ggn    
Nonchalerar bytet /springer ej fram
Griper ej, nosar på
föremålet
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper  Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET    
Är ouppmärksam -ointresserad, inaktiv  Är uppmärksam o lugn - står, sitter eller ligger  Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. 
5a. AVSTÅNDSLEK/intresse   
Engageras ej av figurant. Ointresserad.  Kontroll. Avbrott kan förekomma  Intresserad, följer figurant utan avbrott  Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök  Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b. AVSTÅNDSLEK/hot,aggresivitet   
Inga skall eller morrningar   Enstaka skall och/eller morrningar under mom.1:a del Enstaka skall och/eller morrningar under mom.1:a och 2:a del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1:a del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1:a o 2:a del
5c. AVSTÅNDSLEK/nyfikenhet   
Går ej fram till figurant. Ointresserad  Går fram när figurant pratar eller bollar med föremål Går fram när figurant ger sig till känna  Går fram till figurant med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten 
5d. AVSTÅNDSLEK/leklust   
Visar inget intresse   Leker ej men visar intresse  Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot  Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot  Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e. AVSTÅNDSLEK/samarbete  
Visar inget intresse   Blir aktiv men avbryter   Är aktiv med figurant när denne är aktiv  Är aktiv med figurant, intresse även mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. 
6a. ÖVERRASKNING/rädsla    
Stannar - kort stopp   Hukar sig och stannar   Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 m   Flyr mer än 5 m  
6b. ÖVERRASKNING/hot,aggresivitet  
Visar inga hotbeteenden   Visar enstaka hotbeteenden   Visar flera hotbeteenden under längre tid  Visar flera hotbeteenden och någon attack  Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c. ÖVERRASKNING/nyfikenhet   
Går fram när föraren lägger ned overallen /går inte fram  Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid  Går fram till overallen när föraren gått halva sträckan  Går fram till overallen utan hjälp  
6d. ÖVERRASKNING/kvarstående rädsla   
Ingen tempoförändring eller undanmanöver   Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 
6e. ÖVERRASKNING/kvarstående intresse  
Inget intresse för overallen  Stannar upp. Luktar /tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp luktar /tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efterhand Biter i / leker med overallen vid två eller fler passager
7a. LJUDKÄNSLIGHET/rädsla 
Stannar - kort stopp   Hukar sig och stannar   Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 m   Flyr mer än 5 m  
7b. LJUDKÄSLIGHET/nyfikenhet   
Går inte fram    Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid   Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan  Går fram till skramlet utan hjälp  
7c. LJUDKÄNSLIGHET/kvarstående rädsla   
Ingen tempoförändring eller undanmanöver   Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått avrädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 
7d. LJUDKÄNSLIGHET/ kvarstående intresse   
Inget intresse för ljudkällan  Stannar upp luktar / tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager
8a. SPÖKEN/ hot, aggresivitet   
Visar inga hotbeteenden   Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbettenden under längre tid Visar flera hotbettenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
8b. SPÖKEN/kontroll    
Enstaka kontroller därefter inget intresse / skärmar av sig Tittar mot spökena då och då  Kontrollerar / handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar / handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet
8c. SPÖKEN/rädsla    
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren  Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämnar platsen
8d. SPÖKEN/nyfikenhet    
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad Går fram när föraren talar med figuranten / lockar på hunden Går fram till spöket när föraren står bredvid  Går fram till spöket när föraren gått halva sträckan Går fram till spöket utan hjälp 
8e. SPÖKEN/kontakt 
Avvisar eller undviker kontaktförsök  Acppepterar kontakt -helt oengagerad, men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figurant bjuder  Tar kontakt själv. Balanserad  Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla
9a. LEK 2/leklust     
Leker ej  Leker ej, men visar intresse Leker - startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b. LEK 2/ gripande   
Griper ej  Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt hugger föremålet
10. SKOTTPROV
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd   Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet  Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet Avbryter aktivitet /låser mot skytten. Kan ej återgå till lek /passivitet  Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser /avstår skott